IMG_0031_1_20190728110214fcd.jpg Rosa‘Ube-komachi’