IMG_0034_1_20190728110217888.jpg Rosa‘Ube-komachi’